Category Archives: ABC odszkodowań

 • -

Odszkodowanie za opóźniony lot

odszkodowanie za opóźniony lot tablicaOkres wakacyjny to czas wzmożonych podróży lotniczych. Wielu z nas wylatuje na wakacje zorganizowane przez biura podróży lub samemu organizowane wycieczki. Często skrupulatnie zaplanowane kilka dni odpoczynku zostaje zakłócone przez niezawinione przez nas okoliczności w postaci opóźnionego lub przełożonego na inny dzień lotu. Warto wiedzieć, że w takiej sytuacji pasażer ma szereg praw, które maja za zadanie zmniejszenie jego strat związanych z wynikłymi niedogodnościami, a jednym z najważniejszych jest odszkodowanie za opóźniony lot. Linia lotnicza bezpośrednio lub poprzez biuro podróży organizujące imprezę turystyczną ma obowiązek poinformować pasażera o wszelkich zmianach dotyczących czasu jego wylotu ze stosownym wyprzedzeniem.

 

Obowiązek informacyjny przewoźnika

Uwzględniając zastrzeżenia wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego przewoźnik ma obowiązek poinformować o zmianie/odwołaniu godziny wylotu co najmniej dwa tygodnie przed wylotem, ewentualnie siedem dni przed wylotem, jeśli wylot miałby odbyć się do 2 godzin przed planowanym czasem odlotu i dotarcie do 4 godzin po planowanym czasie przylotu. Dalsze zasady, rzadziej stosowane, są dookreślone w Rozporządzeniu. Zachowanie powyższych terminów na przekazanie informacji zwalnia linię lotniczą z odpowiedzialności odszkodowawczej. Jeśli obowiązek informacyjny nie został spełniony, co jest dość częstym przypadkiem, pasażerowi przysługuje prawo do odszkodowania.

 

Wysokość odszkodowania

Odszkodowanie za opóźniony lot może zostać przyznane w jednej z poniższych kwot: 250 EUR, 400 EUR, 600 EUR. Przyznanie konkretnej kwoty uzależnione jest od dystansu, na jakim podróżowaliśmy, mierzonym metodą trasy po ortodromie. Podział wygląda następująco:

250 EUR dla lotów do 1 500 kmopóźniony lot odszkodowanie terminal

400 EUR dla lotów od 1 500 km do 3 500 km

600 EUR dla lotów

W związku z faktem, iż odszkodowania opisane powyżej przyznawane są na podstawie regulacji unijnych, w celu określenia jego zasadności istotne jest ustalenie czy przewoźnik, który obsługiwał opóźniony lot (bez względu na biuro podróży w jakim został kupiony bilet lub usługa turystyczna) ma swoją siedzibę na terenie UE oraz czy podróż odbywała się wewnątrz UE, czy był to lot poza terytorium wspólnotowe? Odszkodowanie za opóźniony należy się w każdej konfiguracji, poza sytuację gdy przewoźnik ma siedzibę poza UE i lot rozpoczynał się w kraju trzecim.

Innym wyłączeniem odpowiedzialności przewoźnika za opóźniony lot jest zaistnienie siły wyższej, która była powodem opóźnienia.

 

Komunikacja z linią lotniczą i prawa pasażera

Pomimo precyzyjnych przepisów regulujących zasady przyznawania odszkodowań za opóźnione i odwołane loty, klienci często natrafiają na problemy w komunikacji z przewoźnikami lotniczymi, szczególnie gdy siedziba przewoźnika mieści się poza terytorium Polski. W celu usprawnienia procesu odzyskiwania odszkodowania nasza kancelaria wspiera się pomocą ekspertów z Urzędu Lotnictwa Cywilnego, których interwencje niejednokrotnie ułatwiają kontakt i przyspieszają uzyskanie pozytywnej odpowiedzi od przewoźnika. Najważniejszym jednak elementem procesu skutecznego wyegzekwowania odszkodowania za opóźniony lot jest znajomość praw przysługujących pasażerom w tej niekomfortowej sytuacji.


 • -

Najczęstsze powody odmowy wypłaty odszkodowania

Dowiedz się, czemu nie otrzymałeś odszkodowania po wypadku i czy da się naprawić tą sytuację.

Każde zdarzenie powodujące szkodę po stronie ubezpieczyciela rodzi obowiązek przeprowadzenia postępowania, które ma doprowadzić do ustalenia, kto i w jakim zakresie za szkodę odpowiada oraz jaki jest jej zakres. Innymi słowy, ubezpieczyciel musi ocenić, czy roszczenie jest w ogóle zasadne, czyli czy opisywana sytuacja miała miejsce w podawanych przez poszkodowanego/sprawcę okolicznościach.

odmowa wypłaty odszkodowaniaPowody odmowy wypłaty odszkodowania przez Towarzystwo Ubezpieczeń

Działania takie są konieczne, przeciwdziałają bowiem wyłudzeniom i oszustwom, do jakich często dochodzi w praktyce ubezpieczeniowej. Na sprawie „zarobić” może rzekomo „poszkodowany”, ale nie tylko, również krąg osób biorących udział w procesie naprawy szkody: samochodowy warsztat, który wykonał naprawę, rzeczoznawca, którego ekspertyza jest niezbędna, czy serwis samochodów zastępczych. Każdy z poszczególnych specjalistów inaczej może wycenić swoje usługi, a faktyczny ich koszt pozostać może nieznany. Dlatego Towarzystwo sprawdza, w jaki sposób uzasadniamy każde ze zgłoszonych roszczeń i w razie wątpliwości może skorzystać z kilku powodów do odmowy wypłaty odszkodowania. Aby wykazać przed Ubezpieczycielem, iż spełniliśmy wszystkie warunki, a tym samym stać się wiarygodnym, sami musimy pamiętać o zachowaniu należytej staranności. Bardzo często – o wiele wcześniej przed zaistnieniem szkody.

Prawne uzasadnienie odmowy wypłaty odszkodowania

Częstą przyczyną odmowy wypłaty odszkodowań jest rażące niedbalstwo samych Ubezpieczonych. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych, za rażące niedbalstwo przyjmuje się postać winy nieumyślnej. Czyli bezwiedne naruszanie norm prawnych, pomimo obowiązku posiadania takiej wiedzy. Jeśli zawieramy jakąkolwiek umowę ubezpieczenia i fakt ten potwierdzamy własnoręcznym podpisem tym samym wyrażamy zgodę na obowiązujące warunki w jej zakresie.

Powody odmowy wypłaty odszkodowania – czyja wina?

W przypadku, jeśli dojdzie do kradzieży samochodu, pierwsze czynności, jakie wykona Ubezpieczyciel, to upewnienie się, czy sami nie przyczyniliśmy się do kradzieży oraz czy spełniliśmy wszystkie warunki, jakie nakłada na nas umowa ubezpieczenia oraz stanowiącej jej integralną część ogólne warunki ubezpieczenia (OWU). W jaki sposób? Odpowiadając m.in. na pytania:

 • Czy samochód posiadał wszystkie zabezpieczenia?
 • Czy nie pozostawiono w nim dokumentów pojazdu?
 • Czy posiadamy wymaganą ilość kluczyków?
 • Czy pojazd był należycie zabezpieczony przed kradzieżą?

W podobnej sytuacji znalazł się Klient Kancelarii, któremu skradziono samochód. Poszkodowany na żądanie ubezpieczyciela nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów (w tym wypadku karty pojazdu). Z tego powodu Towarzystwo odmówiło mu wypłaty odszkodowania. Dzięki Naszym staraniom, udało się wykazać, że zagubienie dokumentów wynikało z niestabilnej sytuacji życiowej Klienta, w której się aktualnie znajdował. Tym samym udało nam się wykazać, że działania Klienta nie były umyślne, a sam fakt zagubienia karty pojazdu nie pozostawał w związku przyczynowym ze szkodą i nie mógł się do jej powstania przyczynić.

Podobnie niezbędnych dokumentów nie przedstawiła Klientka Kancelarii, u której spłonęło pomieszczenie gospodarcze, na skutek awarii pieca grzewczego. Na szczęście nic nikomu się nie stało, niestety zniszczeniu uległy dokumenty potwierdzające kontrole kominiarskie i przeprowadzone odbiory techniczne oraz uzyskane atesty użyteczności. Dzięki naszym staraniom, udało się dotrzeć do archiwum firm, które wystawiły duplikaty odpowiednich dokumentów i odszkodowanie zostało wypłacone!

Do kogo się zgłosić, gdy odmówiono nam wypłaty odszkodowania?

Jeśli doszło do szkody albo odmowy wypłaty odszkodowania, warto wspomóc się profesjonalnym pełnomocnikiem, który obierze najlepszą drogę postępowania w zaistniałej sytuacji, dostosowując jednocześnie argumentację do potrzeb sprawy klienta. Nadto, oprócz pomocy w uzyskaniu odszkodowania, może na przyszłość przeanalizować warunki zawieranych umów pod kątem dobra Klienta.

Jeśli interesujesz się tym tematem, odsyłamy do innych naszych publikacji: https://castellum.com.pl/abc-odszkodowan/odmowa-wyplaty-odszkodowania-przez-ubezpieczyciela


 • -

Odszkodowanie za wypadek w drodze do pracy

Uległeś wypadkowi w drodze do pracy lub z pracy? Poznaj zasady dochodzenia roszczeń z tego tytułu i uzyskaj należne świadczenie.

 

Za jakie zdarzenia otrzymuje się odszkodowanie za wypadek w drodze do pracy?

odszkodowanie za wypadek w drodze do pracyW dzisiejszej rzeczywistości prawie każdy z nas był świadkiem lub uczestnikiem wypadku. Pośpiech, opóźnienia komunikacji, „korki” na drogach i codzienna droga, jaką przebywamy do pracy, a potem z pracy do domu, rodzi sytuacje, w których dojść może do wypadku o groźnych konsekwencjach dla zdrowia. Mowa tu o uszczerbku na zdrowiu wywołanym wypadkiem komunikacyjnym (czyli z udziałem pojazdu mechanicznego) ale nie tylko. Przyczyną urazów mogą być także zdarzenia o charakterze losowym np. pieszy, który wywrócił się na chodniku nieprzystosowanym do bezpiecznego korzystania – zabłoconym, nieodśnieżonym i nieposypanym piaskiem lub solą. Nawet w drodze do/z pracy mogą zaskoczyć nas także najbardziej niecodzienne sytuacje jak np. ugryzienie przez psa. Co wtedy robić? Jakie działania podjąć, aby należycie udokumentować przebieg zdarzenia, jego przyczynę oraz skutki?

Przede wszystkim należy opanować nerwy, które najczęściej paraliżują nasze działania i mogą spowodować, że przeoczymy ważny szczegół, który będzie istotny w procesie dochodzenia odszkodowania za zdarzenie.

 

Kto pomoże nam odzyskać odszkodowanie za wypadek w drodze do pracy?

W takich wypadkach niewątpliwie warto skorzystać z pomocy profesjonalisty, który w prawidłowy sposób przeanalizuje okoliczności zdarzenia, ustali podstawę prawną roszczeń oraz dobierze ich rodzaj w konkretnej sprawie. Bardzo często bowiem przyczyną odmowy wypłaty świadczenia przez podmiot zobowiązany do jej naprawienia jest zła argumentacja stanowiska, o czym Poszkodowani często nie wiedzą. Przykładem może być Klientka Naszej Kancelarii.

Pani Kazimiera pracuje w przedszkolu. Drogę do niego przebywa przez park. Pewnego razu wracając z pracy przewróciła się na śliskiej alejce, łamiąc obojczyk. Towarzystwo Ubezpieczeń odmówiło wypłaty świadczenia, ponieważ uznało, że miejsce wypadku było „skrótem”, a nie tradycyjnym ciągiem pieszym, czyli alejką przeznaczoną do poruszania się po parku. Kancelaria poddała sprawę weryfikacji. Ustaliliśmy, jaki był faktyczny przebieg wypadku, gdzie do niego doszło. Ponadto, w złożonym odwołaniu od decyzji Ubezpieczyciela wskazaliśmy na okoliczności uzasadniające jego odpowiedzialność za zdarzenie, wskazując, że droga, którą wybrała poszkodowana, nie tylko nie była drogą na skróty, ale wydzielonym ciągiem komunikacyjnym, z którego powszechnie korzystali okoliczni mieszkańcy.

 

Czy Pani Kazimiera dostała odszkodowanie za wypadek w drodze do pracy?

W sprawie Pani Kazimiery wnikliwość naszych pracowników pomogła wskazać Ubezpieczycielowi zasadność zgłoszonych roszczeń. Pomogliśmy Pani Kazimierze udowodnić odpowiedzialność Ubezpieczyciela za zdarzenie i uzyskaliśmy dla niej satysfakcjonującą kwotę odszkodowania, powiększoną o koszty opieki i utracone korzyści, takie jak opłacony urlop, na który nie pojechała z powodu wypadku.

Klientka nie była świadoma przysługujących jej roszczeń i idących za nimi świadczeń. Dzięki pomocy Kancelarii udało się zrekompensować cierpienia związane z powypadkowym procesem leczenia.

O procedurze dochodzenia odszkodowań przez naszą Kancelarię możesz przeczytać tu: https://castellum.com.pl/nasze-uslugi/dochodzenie-odszkodowan.


 • -

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej

Wypadki ze skutkiem śmiertelnym są najtrudniejszym rodzajem sytuacji, które stawia przed Nami los. Śmierć najbliższej osoby paraliżuje dalsze życie i przysłania zdolność logicznego rozwiązywania problemów. Często trauma jest na tyle wielka, że osoby dotknięte tego rodzajem tragedii ulegają społecznemu wykluczeniu. Pomimo należącej się pomocy – nie korzystają z niej.

Przyczyną takiego postępowania jest brak wiedzy jak swoje roszczenia umocować. Przede wszystkim zaznaczyć należy, że wypłata takiego świadczenia składa się z dwóch osobnych – odszkodowania i zadośćuczynienia.

 

Odszkodowanie a zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby

Tłumacząc w ogromnym uproszczeniu przyjąć można, że odszkodowanie przysługuje za szkody majątkowe, natomiast zadośćuczynienie za niemajątkowe. Składa się na nie wiele wyliczeń, które warunkują prywatne i indywidualne sytuacje roszczących. Do osób uprawnionych do zadośćuczynienia wlicza się krąg osób najbliższych – np. małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo. Wraz jednak ze zmianą stosunków społecznych, których jesteśmy świadkami w dzisiejszej rzeczywistości i przepisy wymagają ciągłych uzupełnień. Orzecznictwo sądowe stale doprecyzowuje zasady na jakich orzekać można o wysokości wycenionych strat związanych ze zmianą warunków życiowych po wypadku. Przywraca to nadzieję na wypłatę zadośćuczynienia dla osób żyjących w nieformalnych związkach, ale także np. dla dzieci przysposobionych itp., itd.

 

Jak walczyć o wysokość zadośćuczynienia po śmierci bliskiej osoby

zadoscuczynienie-za-smierc-osoby-bliskiejSytuacja, z którą mieliśmy do czynienia to najechanie przez pojazd mechaniczny na osobę, która poniosła w bezpośrednim związku z wypadkiem śmierć. Po poszkodowanym – spośród najbliższego otoczenia – została tylko siostra. Ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania, zarzucając brak więzi pomiędzy rodzeństwem oraz przyczynienie ofiary do spowodowania wypadku. Pani Leokadia przyszła do Nas. Przeanalizowaliśmy sprawę ponownie. Okazało się, że więzi pomiędzy rodzeństwem istniały. Pomimo tego, że od wielu lat zameldowani byli pod innymi adresami łączyły ich związki prywatne. Planowali rozpocząć wspólnie prowadzenie działalności handlowo-usługowej. Ubezpieczyciel o planach tych nie wiedział, w związku z czym odmówił wypłaty zadośćuczynienia. Posiadając narzędzie jak opisać doznane cierpienia, okoliczności i łączące relacje udało się Nam zmienić się zdanie Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Dokumentując w odpowiedni sposób stopień zażyłości, bliskość, kontakt, zależności finansowe jesteśmy w stanie wykazać zasadność roszczenia.

 

Czy bycie sprawcą wypadku dyskwalifikuje roszczenie o zadośćuczynienie?

W przypadku uznania przyczynienia się do wypadku poszkodowanego – który w takim rozumieniu staje się również sprawcą – należy ustalić procentowo wysokość. Nie jest od razu powiedziane, że przyczynienie dyskwalifikuje roszczenie poszkodowanego. Z pewnością zmniejszy ono wartość wywalczonego odszkodowania i zadośćuczynienia, jednak nie przekreśla tej możliwości w ogóle. Dzięki Naszej pomocy w obydwu świadczeniach Pani Leokadia dostała zwroty pieniężne. Dodatkowo – jako świadczenie niezależne – przyznany został częściowy zwrot kosztów za pochówek. Nasze działania podwyższyły pierwsze – zaniżone w większości – propozycje wypłat od Ubezpieczycieli żerujących na niewiedzy i powypadkowym szoku roszczących.


 • -

Jak uzyskać odszkodowanie z polisy OC sprawcy wypadku?

 

Jakie warunki trzeba spełnić, aby nie spotkać się z odmową od Towarzystwa Ubezpieczeń?

Umowa ubezpieczenia  od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych potocznie zwana ubezpieczeniem OC, to obowiązkowa umowa do zawarcia, do której zobligowani są wszyscy posiadacze pojazdów mechanicznych. Ubezpieczenie to tworzy rodzaj parasola ochronnego, gwarantując zarówno poszkodowanej ofierze, jak również sprawcy wypadku (z pewnymi wyjątkami) ochronę w związku z zaistnieniem wypadku komunikacyjnego.  Przepisy prawa w tym zakresie uzupełniane są poprzez orzecznictwo sądowe, w tym Sądu Najwyższego, dzięki temu kreśląc nowe obszary w zakresie możliwych do zgłoszenia roszczeń z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych. Jest to próba nadążenia za zmieniającymi się warunkami współczesnej rzeczywistości.

 

Dlaczego nie zawsze dochodzi do wypłaty odszkodowania z polisy OC?

wypadek-odszkodowanie-z-ocUbezpieczenie OC pojazdu, które zostało wdrożone tylko z myślą o poszkodowanych, ma również za zadanie chronić sprawcę – mimo jego winy. Skutki wypadków komunikacyjnych powodują nieraz
ogromne straty materialne i zdrowotne, pokrycie których w drodze rekompensaty dla poszkodowanej ofiary nie byłoby możliwe dla sprawców wypadków „z własnej kieszeni”.

Wiedza na temat warunków, które należy spełnić, aby wykorzystać przywileje płynące z faktu posiadania polisy OC jest niewątpliwie ważna. Pomimo faktu posiadania ubezpieczenia OC przez posiadacza samochodu nie zawsze dochodzi do wypłaty odszkodowania. W wielu przypadkach zdarza się, że:

 • ubezpieczyciele dokonując szacowania szkód znacznie zaniżają kwoty wyceny sporządzanych przez rzeczoznawców,
 • zwlekają z zajęciem przedmiotowego stanowiska w sprawie, przedłużając tym samym proces likwidacji szkody,
 • podważają przedstawione przez strony okoliczności zdarzenia, aby odmówić przyjęcia odpowiedzialności za  wypadek komunikacyjny,
 • w zakresie ustalenia kosztów napraw,  celowo zaniżana jest wartość pojazdu, a zawyżane są koszty naprawy, co skutkuje możliwością zakwalifikowania szkody jako całkowitej, dając ubezpieczycielowi podstawy do wypłaty jedynie różnicy pomiędzy wartością pojazdu przed szkodą, a wartością jego pozostałości po wypadku. W znacznym stopniu ogranicza  to możliwość realizacji czynności naprawczych poprzez przyjęcie zbyt niskich stawek.

 

Do czego masz prawo w ramach polisy OC po wypadku?

Jednym z roszczeń, z jakiego może skorzystać poszkodowany w wypadku, jest możliwość żądania zwrotu kosztów pojazdu zastępczego lub też pokrycie tych kosztów przez zobowiązanego do likwidacji szkody ubezpieczyciela. Od niedawna z prawa do zwrotu kosztów wynajmu pojazdu zastępczego może skorzystać w zasadzie każdy poszkodowany. Jeszcze do niedawna uważano, iż z samochodu zastępczego mogą skorzystać tylko osoby prowadzące działalność gospodarczą, o ile pojazd wykorzystują do jej prowadzenia.

Obecnie, w świetle nowych orzeczeń sądów, przyjmuje się, że samochód zastępczy może być również wykorzystywany do celów prywatnych takich jak np. podwożenie dzieci do szkoły, dojazd do pracy, załatwianie spraw prywatnych – jeśli w wyniku wypadku została pozbawiona środka transportu. Aby uniknąć pokrywania kosztów za wykorzystany zastępczy pojazd należy przede wszystkim jak najszybciej zgłosić szkodę do Ubezpieczyciela. W przypadku szkód częściowych, pojazd zastępczy przysługuje poszkodowanemu przez cały okres naprawy uzasadniony technologicznie. W tym celu pomocnym będzie dokument potwierdzający datę odbioru pojazdu z warsztatu naprawczego.

Natomiast przy szkodach całkowitych likwidowanych w ramach polisy OC sprawcy wypadku, przysługuje nam samochód zastępczy od daty powstania szkody do daty wypłaty odszkodowania powiększony o czas ok 5-7 dni na tzw. „zagospodarowanie pieniędzy” czyli zakup nowego samochodu. Należy mieć na uwadze także, że zwrócone zostaną koszty tylko za samochód, który posiada zbliżoną klasę do naszego własnego uszkodzonego samochodu. Mając na uwadze, że prawidłowe przygotowanie i uzasadnienie roszczeń może rodzić szereg trudności, można w tym celu skorzystać z pomocy fachowego pełnomocnika, który profesjonalnie przeanalizuje sprawę, a dzięki swojej wiedzy z zakresu ubezpieczeń może przyczynić się do znacznego podwyższenia kwoty przyznanych roszczeń.


 • -

Odmowa wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela

Twoje odszkodowanie powypadkowe nie pokrywa wartości poniesionej szkody? Dlaczego Ubezpieczyciel wypłacił zaniżone odszkodowanie?

Często staramy się zapewnić sobie maksymalną ochronę ubezpieczeniową przeciwko następstwom różnego rodzaju wypadków, np. w pracy lub komunikacyjnych. Zawieramy stosowne umowy z Ubezpieczycielem, który wydaje nam się najlepszym doradcą i podpisujemy umowę ubezpieczenia. Wszystko przebiega prawidłowo do czasu, aż staniemy się ofiarą wypadku i stajemy przed potrzebą naprawienia doznanej szkody. Niestety, po wypadku ubezpieczyciel zawodzi niską sumą odszkodowania lub przeciągającym się w czasie procesie likwidacji szkody, który często skazuje nasze roszczenia na porażkę. W konsekwencji nie otrzymujemy stosownych świadczeń za poniesione straty osobowe i rzeczowe.

odmowa wypłaty odszkodowania - Castellum

Jak ustrzec się przed odmową wypłaty odszkodowania?

Błędów należy szukać zaczynając od siebie. Po pierwsze, musimy wiedzieć jakie roszczenia są zasadne oraz o jakiej wielkości odszkodowanie w danym przypadku możemy się ubiegać. Drugim krokiem jest precyzyjne sformułowanie roszczeń przy użyciu trafnej argumentacji i profesjonalnego słownictwa. Najczęstszą przyczyną odmowy jest nieprawidłowo uargumentowane roszczenie przez Ubezpieczonego. Wynika to bardzo często z nieznajomości postanowień zawartej umowy ubezpieczenia i na tym tle dochodzi bardzo często do niedopełnienia obowiązków przez poszkodowanego ubezpieczonego. Profesjonalne słownictwo – praktyka pokazuje, że ubezpieczyciele często wykorzystują fakt braku wsparcia ze strony fachowego pełnomocnika i przedstawiają często wręcz kuriozalne argumenty uzasadniające odmowę przyznania należnych świadczeń.

O czym należy pamiętać w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania?

Brak prawidłowo zgromadzonego materiału dowodowego w celu uzasadnienia roszczeń skutkuje brakiem wykazania szkody, w konsekwencji – odmową wypłaty. Nie należy się dziwić dociekliwości Ubezpieczycieli, którzy również padają ofiarą nieuczciwych osób próbujących wyłudzić odszkodowanie. Procedura gromadzenia dokumentów należy do standardowych z ich strony, jednak należy przeciwdziałać jednostronnej interpretacji przepisów i ocenie materiału dowodowego, które mogą skutkować nieuzasadnionym obniżeniem kwoty odszkodowania lub odmową jego wypłaty w ogóle.

Zdarzenia powodujące szkodę, które rodzą konieczność udowodnienia winy np. przy wypadkach w pracy lub przy odszkodowaniach komunikacyjnych, wiążą się z koniecznością kontaktu z Ubezpieczycielem sprawcy. Po wypłacie odszkodowania poszkodowany może odwołać się od wydanych decyzji. Nieznajomość mechanizmów prawnych, jakimi można się posiłkować przy argumentacji jest często wykorzystywana przez Towarzystwa Ubezpieczeń. W takich wypadkach z pomocą przychodzą kancelarie prawne. Doświadczeni prawnicy przeanalizują polisę sprawcy szkody oraz materiał dowodowy, poinformują jakie dokumenty są wymagane do udowodnienia szkody. Jednocześnie, wykorzystując wiedzę pozwalającą na trafną argumentację oraz doświadczenie w zakresie ustalenia prawidłowej  wysokości należnych roszczeń, zredukują ryzyko zaniżenia należnego odszkodowania i zadośćuczynienia do minimum.

Jeśli chcesz poznać inne okoliczności wpływające na wypłatę odszkodowania przeczytaj artykuł: https://castellum.com.pl/abc-odszkodowan/okolicznosci-wplywajace-na-wyplate-swiadczenia


 • -

Odszkodowanie za wypadek w drodze do pracy

Klientka miała wypadek w drodze do pracy. Idąc wraz ze znajomym na przystanek tramwajowy przewróciła się na nieprzystosowanym do przechodzenia terenie publicznej zabudowy. Upadając, rozcięła dotkliwie skórę nosa i potłukła się. Znajomy pomógł Jej dotrzeć do najbliższego punktu pomocy medycznej. Jeszcze w trakcie leczenia Klientka zaczęła szukać pomocy w uzyskaniu odszkodowania. Wiedziała, że jako pracownikowi  przysługuje jej odszkodowanie za wypadek w drodze do pracy z ZUS-u i z dodatkowej polisy ubezpieczeniowej, jaką posiada w związku z zatrudnieniem. Klientka zleciła prowadzenie swojej sprawy naszej kancelarii.

wypadek w drodze do pracyJakie dokumenty są potrzebne do uzyskania odszkodowania za wypadek w drodze do pracy?

Sprawę zweryfikował radca prawny kancelarii. Zebraliśmy dowody potwierdzające przebieg zdarzenia, uzupełniliśmy wspólnie z Klientką dokumentację niezbędną do sporządzenia roszczenia i ubiegania się o maksymalne odszkodowanie. Ponadto, odnaleźliśmy polisę ubezpieczeniową OC zarządcy terenu odpowiedzialnego za utrzymanie go i zapewnienie bezpiecznego korzystania z niego. Klientka nie wiedziała o przysługującym jej prawie do ubiegania się odszkodowania z polisy OC zarządcy terenu, na którym miało miejsce zdarzenie. Udzieliliśmy jej pomocy w uzyskaniu zarówno odszkodowania za wypadek w  drodze do pracy jak i zadośćuczynienia za poniesione krzywdy od zarządcy terenu oraz rozpoczęliśmy procedurę dochodzenia roszczeń. Zgodnie z przewidywaniami, zarządca terenu, na którym doszło do zdarzenia sprawnie odpowiadał na pisma sporządzone przez profesjonalnego pełnomocnika, co skróciło czas potrzebny to zbudowania roszczeń.

Procedura dochodzenia odszkodowania w wypadku komunikacyjnym

W trakcie dalszej współpracy z naszą kancelarią Klientka poprosiła o analizę prawną zdarzeń, które przytrafiły się w jej rodzinie we wcześniejszym czasie. Zweryfikowaliśmy stan faktyczny i argumenty uzasadnienia negatywnych decyzji Towarzystw Ubezpieczeń. Po analizie spraw ustaliliśmy, że istnieje możliwość uzyskania odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku wypadku komunikacyjny  jej syna. Jadąc na rowerze na wskutek zderzenia z samochodem, z winy kierowcy, doznał rozległych obrażeń ciała. Ponieważ sprawa nie uległa jeszcze przedawnieniu, udało się nam ustalić dane posiadacza pojazdu i polisy OC sprawcy wypadku. Kwota roszczeń została ustalona po uwzględnieniu braków w dokumentacji w zakresie wydatków po wypadku, jednak całkowita wartość odszkodowania powypadkowego powinna być miłym zaskoczeniem dla poszkodowanego.

Obie sprawy są w toku i  czekają na wydanie decyzji ze strony ubezpieczycieli. Klientka i jej syn są systematycznie informowani o najważniejszych ustaleniach w sprawie.


 • -

Wypłata odszkodowania z OC sprawcy

Klient Kancelarii brał udział w zdarzeniu zaistniałym w niecodziennych okolicznościach tzn. w karambolu. Kilka samochodów najechało na siebie wpadając uprzednio w poślizg, przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych. Klientowi udało się wybrnąć z poślizgu i zahamować, jednak samochody jadące za nim nie wyhamowały, jeden po drugim uderzając w siebie. W konsekwencji Klient siłą uderzenia został zepchnięty na samochód przed nim. Uszkodzeniu uległ zarówno przód jak i tył jego pojazdu. Sytuacje takie nasuwają wiele pytań. Z czyjej polisy ubezpieczenia OC jest odpowiedzialna w takich przypadkach? Czyj ubezpieczyciel odpowie za poniesioną szkodę?

Wypłata odszkodowania z OC

Jak walczyć z zaniżoną wysokością ubezpieczenia OC?

Klient po zdarzeniu sam zgłosił szkodę do ubezpieczyciela pojazdu, który najechał bezpośrednio na tył jego samochodu. Niestety, od ubezpieczyciela często przychodzi decyzja z zaniżoną wysokością przyznanego odszkodowania OC. Podobnie było w tym przypadku. zostały przydzielone zbyt małe środki na naprawę powstałych szkód. Pracownicy Kancelarii dokonali analizy materiału ze sprawy z zachowaniem należytej staranności. Ze względu na nietypowy stan faktyczny sprawy, do procesu likwidacji szkody włączeni zostali także ubezpieczyciele innych pojazdów biorących udział w karambolu. Kancelarii udało się na drodze przedsądowych negocjacji dokonać ponownej wyceny szkody w pojeździe, przy uwzględnieniu podziału odpowiedzialności pomiędzy ubezpieczycielami. Klient Kancelarii uzyskał kwotę, która pokrywała wyrządzone w wypadku straty. Tym samym miał możliwość przywrócenia swojego pojazdu do stanu sprzed wypadku poprzez dokonanie wszystkich niezbędnych napraw.

Jeśli szukasz informacji o procedurze uzyskania odszkodowania z OC zajrzyj na stronę https://castellum.com.pl/nasze-uslugi/odszkodowania-z-oc.


 • 0

Okoliczności wpływające na wypłatę świadczenia

Istnieją pewne okoliczności, które mają wpływ na wypłatę świadczenia. Jedną z ważniejszych jest przyczynienie się poszkodowanego do zaistnienia szkody lub do zwiększenia rozmiarów już powstałej szkody. Istotną jest również kwestia przedawnienia roszczeń.

Czytaj więcej


 • 0

Roszczenia osób pośrednio poszkodowanych

Jeżeli poszkodowany poniósł śmierć w wyniku wypadku, dla określonych osób wynikają z tego również określone roszczenia, takie jak : zwrot kosztów leczenia i/lub pogrzebu, odszkodowanie na skutek pogorszenia sytuacji życiowej po śmierci najbliższego członka rodziny oraz zadośćuczynienie.

Czytaj więcej


Bezpłatna weryfikacja sprawy!

Skontaktuj się z nami. To nic nie kosztuje!

CASTELLUM Kancelaria Odszkodowawcza
Adres: ul. Piotrkowska 147 lok. 4
90-440 Łódź
Tel/fax: 42 630 00 97
Tel. kom.: 604 080 830, 503 875 122
e-mail: biuro@castellum.com.pl

Wiemy jak znacząco podnieść wysokość należnego odszkodowania!