Odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu

Odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu możesz dostać z OC sprawcy wypadku, którego jesteś ofiarą. Kancelaria Castellum uzyska dla Ciebie maksymalną kwotę rekompensaty za odniesione obrażenia i wszystkie związane z tym cierpienia. Nie czekaj, te pieniądze Ci się należą.

Uszczerbek na zdrowiu wiąże się bólem fizycznym, cierpieniem w psychicznym tego słowa znaczeniu, dyskomfortem związanym z potrzebą leczenia specjalistycznego, a niekiedy też długotrwałą rehabilitacją. Za to wszystko możesz dostać odszkodowanie. Czy wiesz:

 • kiedy należy Ci się odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu?
 • ile możesz dostać za trwały uszczerbek na zdrowiu z ZUS i z OC sprawcy?
 • jak uzyskać odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu?
 • dlaczego walcząc o odszkodowanie z OC za uszczerbek na zdrowiu warto skorzystać z usług profesjonalnej kancelarii?

 

Co to jest uszczerbek na zdrowiu?

Na uszczerbek zdrowia, nagły i nieprzewidywany, narażeni jesteśmy każdego dnia, podczas wykonywania najbardziej nawet rutynowych i powszechnych czynności. Definicja uszczerbku na zdrowiu obejmuje:

 • stałe lub długotrwałe uszkodzenie ciała, w wyniku zranienia, złamania, skręcenia czy oparzenia
 • rozstrój zdrowia, czyli zaburzenie stricte chorobowe, wywołane urazem bądź innym czynnikiem szkodliwym, np. zakażeniem

Przyczyną uszczerbku na zdrowiu najczęściej są: własna nieuwaga czy pośpiech, ale też nieumyślne lub umyślne działanie, a także zaniechanie osób trzecich. Do urazów o trwałych konsekwencjach może dość na skutek wypadku komunikacyjnego, nieszczęśliwego zdarzenia w pracy, a nawet potknięcia na dziurawym chodniku.

Jeśli szkoda powstanie nie z Twojej winy, masz prawo ubiegać się o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu od sprawcy Twojego nieszczęścia lub jego ubezpieczyciela. Pieniądze możesz dostać też z ZUS.

 

Co oznacza trwały uszczerbek na zdrowiu?

Występujące w biurokratycznej nomenklaturę pojęcie trwałego uszczerbku na zdrowiu najczęściej wykorzystywane je w procedurach stosowanych przez Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych. ZUS wypłaca bowiem swego rodzaju odszkodowanie dla osób, które trwale utraciły zdrowie. Należy jednak pamiętać, że świadczenie to należne jest wyłącznie osobom, które ucierpiały w wyniku wypadku w pracy lub choroby zawodowej.

Wysokość jednorazowej rekompensaty każdorazowo wyliczana jest w odniesieniu do parametru, jakim jest procent uszczerbku na zdrowiu. Obecnie za każdy 1 proc. stwierdzonego przez orzeczników uszczerbku, poszkodowany otrzymuje 917 zł.

Błędne jest jednak przekonanie, że świadczenie to jest jedyną rekompensatą, jaką można dostać. Każda osoba, która nie ze swojej winy ucierpiała w wypadku, może się też ubiegać o odszkodowanie z OC sprawcy, a w przypadku braku polisy – z jego majątku osobistego.

 

Procent uszczerbku na zdrowiu przy wypłacie z OC sprawcy

W przypadku roszczeń, które pokryć ma wypłata z OC sprawcy, procent uszczerbku na zdrowiu nie jest – wbrew obiegowemu myśleniu – jedynym kryterium decydującym o wysokości ostatecznego i całkowitego odszkodowania. Parametr ten stanowi bowiem tylko jeden z rozpatrywanych aspektów szkody, której doznała ofiara wypadku. Pozostałe, to między innymi:

 • rekompensata za koszty leczenia, transportu poszkodowanego do i z placówek medycznych, a także niezbędnej opieki nad poszkodowanym,
 • zadośćuczynienie za krzywdy o charakterze moralnym, niemożliwe do ustalenia przy użyciu obiektywnego miernika,
 • odszkodowanie stanowiące rekompensatę za utracone dochody w związku z zaprzestaniem aktywności zawodowej, a także za koszty ewentualnego przymusowego przyuczenia do nowego zawodu, gdy poszkodowany nie jest w stanie świadczyć pracy, którą wykonywał przed wystąpieniem szkody.

Dodatkowo odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu z polisy OC może obejmować wypłatę renty. Żądanie tego typu świadczenia będzie skuteczne w sytuacji, gdy poszkodowany:

 • utracił zdolność do pracy zarobkowej,
 • utracił widoki powodzenia na przyszłość
 • mierzyć się musi z wyższymi kosztami utrzymania w związku z koniecznością dokonywania regularnych zakupów leków i specjalistycznego sprzętu, czy finansowania okresowych wizyt lekarskich itd.

 

Jak uzyskać odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu?

Jak uzyskać odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu z polisy OC sprawcy? Podstawą skuteczności każdego tego typu roszczenia jest odpowiednie jego udokumentowanie. Pamiętaj zatem, że niezbędne są:

 • pisemna opinia lekarza lub składu orzekającego odnośnie uszczerbku na zdrowiu
 • faktury, paragony i inne dowody zakupu usług i produktów medycznych (wizyty u lekarza, zakup sprzętu i leków etc.), a także potwierdzenie kosztów transportu (rachunki za paliwo, bilety, wydruki z kasy taxi)

Najtrudniejszy element wyceny, często niemożliwy bez udziału profesjonalnego doradcy, stanowi wyliczenie roszczenia odnośnie subiektywnych krzywd doznanych w związku z uszczerbkiem na zdrowiu. Uwzględnić należy przy szacowaniu wysokości oczekiwanego odszkodowania takie aspekty, jak:

 • charakter i rodzaj obrażeń,
 • płeć oraz wiek osoby poszkodowanej,
 • ilość płaszczyzn, z których nastąpiło wytrącenie poszkodowanego z normalnego trybu życia,
 • zakres cierpień fizycznych i psychicznych stanowiących następstwo wypadku.

 

Jak uniknąć wypłaty zaniżonego odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu?

Przeliczenie subiektywnych aspektów szkody na rzeczywistą kwotę świadczenia jest nieoczywiste, dlatego wymaga zaangażowania pełnomocnika mającego duże doświadczenie w tego typu sprawach. Tylko on będzie w stanie ocenić szansę wypłaty odszkodowania z OC za uszczerbek na zdrowiu w określonej wysokości. Doradca pomoże Ci także skompletować niezbędną dokumentację i materiał dowodowy (dokumenty medyczne, fotografie, zeznania świadków, faktury, paragony etc.). Pamiętaj: aspekt dowodowy jest kluczowy dla powodzenia Twojej sprawy. Braki w jego zakresie mogą sparaliżować proces dochodzenia odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu, mimo pozornie bezsprzecznej szkody i okoliczności jej towarzyszących.

W związku z powyższym, zgłoszenie szkody i powierzenie jej profesjonalnemu pełnomocnikowi na możliwie jak najwcześniejszym etapie postępowania likwidacyjnego, pozwoli zapobiec narażeniu się na negatywne skutki wynikające z zaniedbań będących następstwem własnej niewiedzy i braku doświadczenia. Jeśli zatem doznałeś uszczerbku na zdrowie – nie czekaj. Już teraz zgłoś nam swoją sprawę do bezpłatnego rozpoznania i razem z nami zawalcz o możliwie wysokie odszkodowanie.


Bezpłatna weryfikacja sprawy!

Skontaktuj się z nami. To nic nie kosztuje!

CASTELLUM Kancelaria Odszkodowawcza
Adres: ul. Piotrkowska 147 lok. 4
90-440 Łódź
Tel/fax: 42 630 00 97
Tel. kom.: 604 080 830, 503 875 122
e-mail: biuro@castellum.com.pl

Wiemy jak znacząco podnieść wysokość należnego odszkodowania!