Odmowa wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela

  • -

Odmowa wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela

Twoje odszkodowanie powypadkowe nie pokrywa wartości poniesionej szkody? Dlaczego Ubezpieczyciel wypłacił zaniżone odszkodowanie?

Często staramy się zapewnić sobie maksymalną ochronę ubezpieczeniową przeciwko następstwom różnego rodzaju wypadków, np. w pracy lub komunikacyjnych. Zawieramy stosowne umowy z Ubezpieczycielem, który wydaje nam się najlepszym doradcą i podpisujemy umowę ubezpieczenia. Wszystko przebiega prawidłowo do czasu, aż staniemy się ofiarą wypadku i stajemy przed potrzebą naprawienia doznanej szkody. Niestety, po wypadku ubezpieczyciel zawodzi niską sumą odszkodowania lub przeciągającym się w czasie procesie likwidacji szkody, który często skazuje nasze roszczenia na porażkę. W konsekwencji nie otrzymujemy stosownych świadczeń za poniesione straty osobowe i rzeczowe.

odmowa wypłaty odszkodowania  - Castellum

Jak ustrzec się przed odmową wypłaty odszkodowania?

Błędów należy szukać zaczynając od siebie. Po pierwsze, musimy wiedzieć jakie roszczenia są zasadne oraz o jakiej wielkości odszkodowanie w danym przypadku możemy się ubiegać. Drugim krokiem jest precyzyjne sformułowanie roszczeń przy użyciu trafnej argumentacji i profesjonalnego słownictwa. Najczęstszą przyczyną odmowy jest nieprawidłowo uargumentowane roszczenie przez Ubezpieczonego. Wynika to bardzo często z nieznajomości postanowień zawartej umowy ubezpieczenia i na tym tle dochodzi bardzo często do niedopełnienia obowiązków przez poszkodowanego ubezpieczonego. Profesjonalne słownictwo – praktyka pokazuje, że ubezpieczyciele często wykorzystują fakt braku wsparcia ze strony fachowego pełnomocnika i przedstawiają często wręcz kuriozalne argumenty uzasadniające odmowę przyznania należnych świadczeń.

O czym należy pamiętać w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania?

Brak prawidłowo zgromadzonego materiału dowodowego w celu uzasadnienia roszczeń skutkuje brakiem wykazania szkody, w konsekwencji – odmową wypłaty. Nie należy się dziwić dociekliwości Ubezpieczycieli, którzy również padają ofiarą nieuczciwych osób próbujących wyłudzić odszkodowanie. Procedura gromadzenia dokumentów należy do standardowych z ich strony, jednak należy przeciwdziałać jednostronnej interpretacji przepisów i ocenie materiału dowodowego, które mogą skutkować nieuzasadnionym obniżeniem kwoty odszkodowania lub odmową jego wypłaty w ogóle.

Zdarzenia powodujące szkodę, które rodzą konieczność udowodnienia winy np. przy wypadkach w pracy lub przy odszkodowaniach komunikacyjnych, wiążą się z koniecznością kontaktu z Ubezpieczycielem sprawcy. Po wypłacie odszkodowania poszkodowany może odwołać się od wydanych decyzji. Nieznajomość mechanizmów prawnych, jakimi można się posiłkować przy argumentacji jest często wykorzystywana przez Towarzystwa Ubezpieczeń. W takich wypadkach z pomocą przychodzą kancelarie prawne. Doświadczeni prawnicy przeanalizują polisę sprawcy szkody oraz materiał dowodowy, poinformują jakie dokumenty są wymagane do udowodnienia szkody. Jednocześnie, wykorzystując wiedzę pozwalającą na trafną argumentację oraz doświadczenie w zakresie ustalenia prawidłowej  wysokości należnych roszczeń, zredukują ryzyko zaniżenia należnego odszkodowania i zadośćuczynienia do minimum.

Jeśli chcesz poznać inne okoliczności wpływające na wypłatę odszkodowania przeczytaj artykuł: https://castellum.com.pl/abc-odszkodowan/okolicznosci-wplywajace-na-wyplate-swiadczenia


Bezpłatna weryfikacja sprawy!

Skontaktuj się z nami. To nic nie kosztuje!

CASTELLUM Kancelaria Odszkodowawcza
Adres: ul. Piotrkowska 147 lok. 4
90-440 Łódź
Tel/fax: 42 630 00 97
Tel. kom.: 604 080 830, 503 875 122
e-mail: biuro@castellum.com.pl

Wiemy jak znacząco podnieść wysokość należnego odszkodowania!