Najczęstsze powody odmowy wypłaty odszkodowania

  • -

Najczęstsze powody odmowy wypłaty odszkodowania

Dowiedz się, czemu nie otrzymałeś odszkodowania po wypadku i czy da się naprawić tą sytuację.

Każde zdarzenie powodujące szkodę po stronie ubezpieczyciela rodzi obowiązek przeprowadzenia postępowania, które ma doprowadzić do ustalenia, kto i w jakim zakresie za szkodę odpowiada oraz jaki jest jej zakres. Innymi słowy, ubezpieczyciel musi ocenić, czy roszczenie jest w ogóle zasadne, czyli czy opisywana sytuacja miała miejsce w podawanych przez poszkodowanego/sprawcę okolicznościach.

odmowa wypłaty odszkodowaniaPowody odmowy wypłaty odszkodowania przez Towarzystwo Ubezpieczeń

Działania takie są konieczne, przeciwdziałają bowiem wyłudzeniom i oszustwom, do jakich często dochodzi w praktyce ubezpieczeniowej. Na sprawie „zarobić” może rzekomo „poszkodowany”, ale nie tylko, również krąg osób biorących udział w procesie naprawy szkody: samochodowy warsztat, który wykonał naprawę, rzeczoznawca, którego ekspertyza jest niezbędna, czy serwis samochodów zastępczych. Każdy z poszczególnych specjalistów inaczej może wycenić swoje usługi, a faktyczny ich koszt pozostać może nieznany. Dlatego Towarzystwo sprawdza, w jaki sposób uzasadniamy każde ze zgłoszonych roszczeń i w razie wątpliwości może skorzystać z kilku powodów do odmowy wypłaty odszkodowania. Aby wykazać przed Ubezpieczycielem, iż spełniliśmy wszystkie warunki, a tym samym stać się wiarygodnym, sami musimy pamiętać o zachowaniu należytej staranności. Bardzo często – o wiele wcześniej przed zaistnieniem szkody.

Prawne uzasadnienie odmowy wypłaty odszkodowania

Częstą przyczyną odmowy wypłaty odszkodowań jest rażące niedbalstwo samych Ubezpieczonych. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych, za rażące niedbalstwo przyjmuje się postać winy nieumyślnej. Czyli bezwiedne naruszanie norm prawnych, pomimo obowiązku posiadania takiej wiedzy. Jeśli zawieramy jakąkolwiek umowę ubezpieczenia i fakt ten potwierdzamy własnoręcznym podpisem tym samym wyrażamy zgodę na obowiązujące warunki w jej zakresie.

Powody odmowy wypłaty odszkodowania – czyja wina?

W przypadku, jeśli dojdzie do kradzieży samochodu, pierwsze czynności, jakie wykona Ubezpieczyciel, to upewnienie się, czy sami nie przyczyniliśmy się do kradzieży oraz czy spełniliśmy wszystkie warunki, jakie nakłada na nas umowa ubezpieczenia oraz stanowiącej jej integralną część ogólne warunki ubezpieczenia (OWU). W jaki sposób? Odpowiadając m.in. na pytania:

  • Czy samochód posiadał wszystkie zabezpieczenia?
  • Czy nie pozostawiono w nim dokumentów pojazdu?
  • Czy posiadamy wymaganą ilość kluczyków?
  • Czy pojazd był należycie zabezpieczony przed kradzieżą?

W podobnej sytuacji znalazł się Klient Kancelarii, któremu skradziono samochód. Poszkodowany na żądanie ubezpieczyciela nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów (w tym wypadku karty pojazdu). Z tego powodu Towarzystwo odmówiło mu wypłaty odszkodowania. Dzięki Naszym staraniom, udało się wykazać, że zagubienie dokumentów wynikało z niestabilnej sytuacji życiowej Klienta, w której się aktualnie znajdował. Tym samym udało nam się wykazać, że działania Klienta nie były umyślne, a sam fakt zagubienia karty pojazdu nie pozostawał w związku przyczynowym ze szkodą i nie mógł się do jej powstania przyczynić.

Podobnie niezbędnych dokumentów nie przedstawiła Klientka Kancelarii, u której spłonęło pomieszczenie gospodarcze, na skutek awarii pieca grzewczego. Na szczęście nic nikomu się nie stało, niestety zniszczeniu uległy dokumenty potwierdzające kontrole kominiarskie i przeprowadzone odbiory techniczne oraz uzyskane atesty użyteczności. Dzięki naszym staraniom, udało się dotrzeć do archiwum firm, które wystawiły duplikaty odpowiednich dokumentów i odszkodowanie zostało wypłacone!

Do kogo się zgłosić, gdy odmówiono nam wypłaty odszkodowania?

Jeśli doszło do szkody albo odmowy wypłaty odszkodowania, warto wspomóc się profesjonalnym pełnomocnikiem, który obierze najlepszą drogę postępowania w zaistniałej sytuacji, dostosowując jednocześnie argumentację do potrzeb sprawy klienta. Nadto, oprócz pomocy w uzyskaniu odszkodowania, może na przyszłość przeanalizować warunki zawieranych umów pod kątem dobra Klienta.

Jeśli interesujesz się tym tematem, odsyłamy do innych naszych publikacji: https://castellum.com.pl/abc-odszkodowan/odmowa-wyplaty-odszkodowania-przez-ubezpieczyciela


Bezpłatna weryfikacja sprawy!

Skontaktuj się z nami. To nic nie kosztuje!

CASTELLUM Kancelaria Odszkodowawcza
Adres: ul. Piotrkowska 147 lok. 4
90-440 Łódź
Tel/fax: 42 630 00 97
Tel. kom.: 604 080 830, 503 875 122
e-mail: biuro@castellum.com.pl

Wiemy jak znacząco podnieść wysokość należnego odszkodowania!