ABC ubezpieczeń komunikacyjnych

  • 0

ABC ubezpieczeń komunikacyjnych

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, każdy posiadacz pojazdu mechanicznego obowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (art. 23.1 i 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych).

Ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest objęta odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczeniowej, wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu.

Za szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdu mechanicznego uważa się również szkodę powstałą:

  • przy wsiadaniu do pojazdu mechanicznego i wysiadaniu z niego;
  • bezpośrednio przy załadowaniu i rozładowaniu pojazdu mechanicznego;
  • podczas zatrzymania, postoju lub garażowania

Z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazduszkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

Istotne jest, aby szkoda miała bezpośredni związek z ruchem pojazdu!!!

Posiadacz pojazdu mechanicznego, może uwolnić się od odpowiedzialności za spowodowanie zdarzenia drogowego tylko w trzech przypadkach, tj. gdy:

  • szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej,
  • szkoda powstała wyłącznie z winy poszkodowanego,
  • szkoda powstała wyłącznie z winy osoby trzeciej, za którą posiadacz pojazdu nie ponosi odpowiedzialności.

Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń

Poprzez zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie świadczenia: odszkodowania, zadośćuczynienia, renty za szkody wyrządzone osobom trzecim, względem których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo osoba, na rzecz której została zawarta umowa ubezpieczenia.

 W przypadku ubezpieczenia OC komunikacyjnego odpowiedzialność ubezpieczyciela jest jeszcze szersza, gdyż ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest objęta odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczeniowej, wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu.

Celem ułatwienia osobom poszkodowanym dochodzenia roszczeń związanych ze zdarzeniem komunikacyjnym, poszkodowany w związku ze zdarzeniem objętym umową ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej może dochodzić roszczeń bezpośrednio od zakładu ubezpieczeń. Oznacza to, że ubezpieczyciel ma obowiązek wypłaty odszkodowania zarówno za szkody wyrządzone przez posiadacza samochodu, jak i inne osoby które będą nim kierowały. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność w takim zakresie jak sam sprawca, do wyczerpania sumy gwarancyjnej.

W przypadku gdy posiadacz pojazdu mechanicznego nie posiadał w dacie zdarzenia ubezpieczenia OC, wypłatą odszkodowań ofiarom wypadku zajmuje się Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Fundusz wypłaca świadczenia należne osobom poszkodowanym także w przypadku gdy sprawca wypadku uciekł z miejsca zdarzenia i jest nieznany.

Ubezpieczenie AutoCasco (AC)

Autocasco należy do grupy ubezpieczeń komunikacyjnych dobrowolnych.

Ubezpieczenie Autocasco ma na celu umożliwić właścicielowi pojazdu wypłatę odszkodowania przypadku gdy m.in. sam właściciel ponosi winę za uszkodzenie samochodu, szkoda jest następstwem zderzenia ze zwierzętami, z tytułu kradzieży pojazdu czy za skutki działania żywiołów (np. powodzi, wybuchu, pożaru),

 Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) ma charakter dobrowolnego. Obejmuje wypadki powstałe na terenie RP oraz poza jej granicami. Przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków lub śmierć ubezpieczonego, jeżeli pozostają w związku z ruchem pojazdu. Ubezpieczeniem objęci są wszyscy podróżujący tj. kierowca i pasażerowie.

Ubezpieczenie obejmuje różne świadczenia, w tym m.in.: świadczenie w razie powstania całkowitego lub częściowego trwałego uszczerbku na zdrowiu, świadczenie w razie śmierci ubezpieczonego, świadczenie za leczenie ubezpieczonego, w wyniku którego ubezpieczony przeszedł operację chirurgiczną lub był hospitalizowany, zwrot kosztów leczenia, w tym rehabilitacji, zwrot kosztów transportu zwłok.

Wybór sumy ubezpieczenia jest dowolny, ubezpieczający sam określa jej wysokość.

Świadczenia (w % od sumy ubezpieczenia) wypłacane są niezależnie od przysługujących z polisy OC, czy też innych zawartych umów NNW.


Zostaw komentarz

Bezpłatna weryfikacja sprawy!

Skontaktuj się z nami. To nic nie kosztuje!

CASTELLUM Kancelaria Odszkodowawcza
Adres: ul. Piotrkowska 147 lok. 4
90-440 Łódź
Tel/fax: 42 630 00 97
Tel. kom.: 604 080 830, 503 875 122
e-mail: biuro@castellum.com.pl

Wiemy jak znacząco podnieść wysokość należnego odszkodowania!